Chính sách Sử dụng của Lam Sơn Food như sau:

  1. Sử dụng sản phẩm và dịch vụ hợp lệ: Khách hàng cam kết sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Lam Sơn Food cho các mục đích hợp lệ, bao gồm sử dụng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh hợp pháp của mình. Khách hàng không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật, gây hại cho Lam Sơn Food hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan.
  2. Tuân thủ quy định và hạn chế: Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định, hạn chế và điều khoản sử dụng của Lam Sơn Food, bao gồm các quy định về độ tuổi, địa điểm, phương tiện, và mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
  3. Không sử dụng trái phép: Khách hàng không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Lam Sơn Food cho mục đích trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sao chép, phân phối, sửa đổi, đăng tải, truyền tải, hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin liên quan của Lam Sơn Food mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lam Sơn Food.
  4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Khách hàng cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Lam Sơn Food, bao gồm các bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Lam Sơn Food. Khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hoặc sử dụng một cách không hợp pháp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Lam Sơn Food.
  5. Không gây hại cho thương hiệu: Khách hàng không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Lam Sơn Food để gây hại cho thương hiệu, uy tín, danh tiếng, hoặc lợi ích kinh doanh của Lam Sơn Food hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan.
  6. Tuân thủ quy định pháp luật: Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Lam Sơn Food, bao gồm quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định thương mại, và các quy định khác có liên quan.
  7. Không thực hiện hành vi gây rối: Khách hàng không được thực hiện các hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Lam Sơn Food, hoặc vi phạm quy định của Lam Sơn Food liên quan